Porovozavatelem webové stránky "www.nechcisebat.cz" je Zdeněk Voharčík, IČO: 70750998, se sídlem Zákostelní 664/11, 190 00, Praha 9 - Vysočany, Česká republika. Poskytovatelem platformy je společnost níže, se kterou sdílíme veškeré zásady ochrany osobních údajů.

Tablehead s.r.o.
Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
IČO: 24252760, DIČ: CZ24252760
sp. zn C 197549 vedená u Městského soudu v Praze
Igor Dvorský, jednatel
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Ondřej Liška
tablehead@kontaktDPO.cz; tel. +420 221 22 83 77
(dále jen „Organizace“)


Zásady ochrany osobních údajů
dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

Jsme Organizace poskytující software pro provozování a správu kamenné prodejny a e-shopu, elektronickou evidenci tržeb, podporu online a offline prodeje, zákaznický systém, elektronickou správu vedení společnosti (hromadné e-mailové kampaně, skladový, fakturační, pokladní, objednávkový, provizní systém, věrnostní program) a provozující http://stoodioapp.com (dále "my“ nebo „Stoodio|App“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete.

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:
Pokud nás kontaktujete za účelem objednávky služeb, poté o Vás evidujeme identifikační a kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.) (dále „Údaje A“). Údaje A zpracováváme pouze pro účely zpracování poptávky po službách, na základě oprávněného zájmunebo na základě právního titulu jednání o uzavření smlouvy. Údaje A uchováváme pouze po dobu trvání oprávněného zájmu.

Jakmile se stanete naším klientem, poté o Vás evidujeme nejen Údaje A, ale také identifikační a kontaktní údaje uživatelů (např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísloatd.) a také údaje pro vytvoření systému Stoodio|App dle specifikace uživatele(dále jen „Údaje B“). Údaje B zpracováváme pouze za účelem plnění smlouvy, na základě smlouvy, jelikož zde jde o smluvnípožadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost plnění smluvních podmínek. Údaje B jsou ukládány pouze po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení).
Vždy, když využíváte našich služeb, automaticky ukládáme některé provozní informace– kategorie informace o zařízení (např. operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky nebo typ prohlížeče), provozní informace při používání cloudových služeb (např. cookies, IP adresu zařízení a jednotlivé požadavky ze zařízení učiněné). (dále „Údaje C“). Údaje C zpracováváme pouze za účelem plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, jelikož zde jde o smluvnípožadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost plnění smluvních podmínek. Údaje C jsou ukládány pouze po dobu nutnou pro poskytování služeb dle smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a přiměřenou dobu poté (promlčení);

Dále v případě komunikace skrze e-mail či jiné elektronické zprávy prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetového kontaktního formuláře apod. – kategorie kontaktních údajů (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresy, jméno a příjmení atd.) (dále „Údaje D“). Údaje D pouze pro účely komunikace s klienty a třetími stranami, na základě oprávněného zájmu (souhlasu apod.), jelikož zde jde o smluvnípožadavek, neposkytnutí způsobí nemožnost komunikace s klienty či třetími stranami. Údaje D jsou ukládány pouze po dobu nutnou pro komunikaci s klienty a třetími stranami, a to po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy;

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.
Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

Informace, které od vás shromažďujeme 
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování tvorby systému Stoodio|App dle specifikace uživatele a poskytnutí licence k užívání Stoodio|App, a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak, přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů nenívyužíváno automatizovaného rozhodování či profilování.

Využití těchto informací 
Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Sdělování vašich informací
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: např. účetní společnost, poskytovatelé IT systému či úložiště, poskytovatel e-mailového klienta, právní zástupce.
Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

Kde uchováváme vaše osobní údaje a zabezpečení dat 
Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.
Pokud jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které Vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice (tzv. metodou double opt-in) ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží vaše údaje.
Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

Vaše práva 
Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.
Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

(Cookies)
(Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.)

Změny našich zásad ochrany osobních údajů
Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

Kontaktujte nás
Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím oddílu Kontaky.

Tablehead s.r.o.
Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
Igor Dvorský, jednatel
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Ondřej Liška
tablehead@kontaktDPO.cz; tel. +420 221 22 83 77